Algemene Voorwaarden Coaching / Therapie

Artikel 1. Definities
1. De coach/therapeut: Inflowcoaching.
2. De cliënt: de wederpartij van Inflowcoaching.
3. Coaching, therapie, incidentele adviezen, dan wel andere incidentele diensten die door de coach/therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de coach/therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach/therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de coach/therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel coachsessie.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach/therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een individueel coachsessie mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/sessies. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

a. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
b. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van een coachsessie en gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

a. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
b. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een coachsessie is de cliënt 50% van het bedrag voor het coachsessie verschuldigd.
c. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een coachsessie is de cliënt 100% van het bedrag voor het coachsessie verschuldigd.
d. Indien een coachsessie op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het coachsessie geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het coachsessie en binnen 24 uur voor aanvang van het coachsessie het volledige bedrag.
e. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de coach/therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
f. De coach/therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De coach/therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/therapeut daartoe verplicht is of de coach/therapeut toestemming heeft verkregen.
2. De coach/therapeut zal een geheimhoudingsplicht (zoals beschreven in lid 1) opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De coach/therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor coachsessies zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden altijd vermeld in de prijsafspraken voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling
1. Dienstverlening voor cliënten zal door de coach/therapeut volgens afspraak door facturering in rekening worden gebracht.
2. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen diensten bij aanvang van de dienstverlening.
3. Betaling vindt plaats in contanten of via elektronische betaling na geleverde dienst(en), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach/therapeut te worden voldaan.
4. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De coach/therapeut is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach/therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach/therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De coach/therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach/therapeut. De coach/therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De coach/therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de coach/therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de coach/therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een coachsessie.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach/therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach/therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de coach/therapeut is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach/therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Aanvullende informatie en/of bepalingen
Inflowcoaching Raamstraat 50, 7411 CW Deventer – Nederland
Telefonische bereikbaarheid: dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 – 14.00 uur via [nul zes] 54 95 36 44 of elektronisch bereikbaar via mail op info [add] inflowcoaching [dot] nl
Inflowcoaching is (sinds 2007) ingeschreven bij het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 08158078, BTW identificatienummer NL001649251B45

IBAN rekeningnummer NL71 KNAB 0259 5615 09

© Deventer, augustus 2016 (Druk- en typefouten voorbehouden)

×

Hoi, heb je een vraag over onze aanpak?

Kies een van onze Inflowcoaches om jouw te helpen:

×